2
آخرین خبرها
چهارشنبه 29 فروردين 1403


نقدینه - کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳» نامه نوشت.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳» نامه نوشت.

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

این گزارش می‌افزاید، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در نامه‌ای دیگر در خصوص تبعات بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، آسیب های اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.